11 Inuit Circumpolar Council - Arktyka.org

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Projekty - Światowe


Deklaracja Nuuk 2010


W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2010 roku w Nuuk na Grenlandii odbyło się 11 Zgromadzenie Ogólne Eskimosów z Alaski, Kanady, Grenlandii i Czukotki z okazji 30-to lecia powstania Okołobiegunowej Rady Eskimosów (ICC - Inuit Circumpolar Council) pod hasłem Inoqatigiinneq - Sharing Life - Uczyć się życia.

Raz na cztery lata delegaci z czterech państw (USA, Kanady, Grenlandii i Rosji) spotykają się w celu omówienia spraw o zasięgu międzynarodowym dla społeczności eskimoskich. Ranga Rady Eskimosów (ICC) gwarantuje, że głos Inuitów w sprawie światowych wydarzeń jest słyszany na arenie międzynarodowej. Jednym z podstawowych celów tegorocznego spotkania (2010 r.) było przedstawienie przez delegację kanadyjską rezolucji kładącej szczególny nacisk na potrzebę wspólnych działań między rządami poszczególnych państw a Eskimosami w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia i szkolnictwo.


Głównymi hasłami oprócz wspomnianego powyżej motta były:

 • Pamięć o tym, że wspólne poszanowanie kultury jest podstawową zasadą, która łączy i scala w jeden lud Eskimosów z czterech krajów;
 • Nawiązując do pierwszej Okołobiegunowej Konferencji Inuitów (ICC) na Alasce w 1977 roku, na której Eben Hopson senior zaprosił Eskimosów z całej Arktyki aby świętować jedność Eskimosów i zobowiązać wszystkich do międzynarodowych wspólnych działań;
 • Pamięć, że tymczasowi członkowie Komitetu Wykonawczego ICC powinni opracować wizję i sformułować kartę ICC zawierającą regulamin, mający na celu sformalizowanie ich mandatu mając na uwadze trzydzieści lat funkcjonowania Okołobiegunowej Rady Eskimosów, która zawiązana została w Nuuk w 1980 r.;
 • Spojrzenie wstecz na trzydzieści lat konstruktywnej współpracy w oparciu o fachowe doradztwo Eskimosów zebrane z poprzednich zgromadzeń i doświadczeń i wiedzy, wspólne zdobytej w ciągu ostatnich trzech dekad;
 • Zrozumienie wyjątkowego statusu i reputacji ICC w ramach Organizacji Ludności Autochtonicznej (IPO) zarówno w kraju jak i za granicą;
 • Delegaci uznali ważność składek wniesionych przez odchodzącego przewodniczącego Okołobiegunowej Rady Eskimosów i członków jego Rady Wykonawczej, począwszy od dziesiątego Zgromadzenia Ogólnego;
 • Zgromadzenie dało pełne poparcie dla nowo wybranego przewodniczącego Rady Eskimosów i Rady Wykonawczej dziękując za ich zaangażowanie w promowanie spraw dotyczących Eskimosów jako jednej wspólnoty na arenie międzynarodowej;
 • Uczcić historyczne przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2007 roku Deklaracji Praw Ludów Tubylczych, które stwierdziło między innymi, że wszystkie narody przyczyniają się do różnorodności i bogactwa cywilizacji i kultur oraz że rdzenna ludność powinna być wolna od dyskryminacji i mieć prawo do samostanowienia, że ludy tubylcze są równe wobec wszystkich innych narodów uznając ich prawo do odmienności i jako takie musi być ono przestrzegane;
 • Uznanie, że instrumenty ochrony praw człowieka, w tym praw rdzennej ludności na całym świecie, jak również Eskimosów nie są jeszcze w pełni wdrożone i Inuici powinni nadal szeroko współpracować aby osiągnąć cel pełnego uznania ich praw;
 • Zgromadzenie Ogólne Okołobiegunowej Rady Eskimosów (ICC - Inuit Circumpolar Council)
  Foto: Bill Hess


 • Odnotowując wzrost zachodzących zmian na szczeblu międzynarodowym jaki dotyczy Eskimosów oraz szybki i gwałtowny wzrost zainteresowania i aktywności zewnętrznej w Arktyce przez mocarstwa, przemysł, naukowców w ciągu ostatnich czterech lat, sytuacja ta będzie wymagać wiele uwagi i nadzoru ze strony Okołobiegunowej Rady Eskimosów (ICC - Inuit Circumpolar Council) w ciągu najbliższych czterech lat;
 • Mając na uwadze katastrofę w Zatoce Meksykańskiej, uznać kruchość środowiska naturalnego Arktyki oraz ewentualne konsekwencje jakie spowodowałby wyciek ropy naftowej dla Eskimosów, jak również zwrócić uwagę na przemysł wydobycia surowców naturalnych, który w coraz większym stopniu ma na celu wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na lądzie i morzu;
 • Rejestrowanie zmian zachodzących w Arktyce, w tym pomiarów topnienia lodu w kraju Eskimosów, gdzie występują poważne obawy środowiskowe zważywszy na to, że historia Inuitów to ciągłe wyzwanie dostosowywania się do zmian w celu znalezienia środków utrzymania;
 • Zwrócić uwagę, że wpływowe mocarstwa, agencje oraz międzynarodowe koncerny są coraz bardziej zainteresowane wykorzystaniem morskiego środowiska Arktyki i jego zasobów;
 • Uznać, że Inuici, jako rdzenni mieszkańcy rozległych obszarów Arktyki, w tym także jego wybrzeża, mają prawa i obowiązki związane z zarządzaniem i przyszłością środowiska morskiego wobec obecnych i przyszłych pokoleń oraz wobec całej ludzkości;
 • Odwołując się do Okołobiegunowej deklaracji Eskimosów w sprawie suwerenności w Arktyce z kwietnia 2009 r., na której przywódcy Eskimosów zaczęli obejmować obowiązki eskimoskich liderów szczytu, który miał miejsce w Kuujjuaq w październiku 2008 r., gdzie w duchu współpracy i wzajemnego poszanowania opisano zakres suwerenności praw Eskimosów jakie mają być realizowane;
 • Pamiętać, że Inuici odnieśli znaczący sukces, wspólnie współpracując z przedstawicielami innych nacji, różnych systemów wartości i wiedzy, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych w całej Arktyce (Arctic Research International), a także instytucji takich jak ONZ i Rada Arktyczna, przy jednoczesnym zachowaniu wierności w stosunku do własnych systemów wartości i promowania tubylczej wiedzy;
 • Zwrócić uwagę, że pomimo znacznego zwiększenia ogólnej aktywności w Arktyce, dla Eskimosów infrastruktura komunikacyjna i połączenia transportowe Północ-Północ między społecznościami pozostają nadal na niedostatecznym poziomie;
 • Pamiętać, o wyzwaniach jakie ustalone były przez Eskimosów podczas wcześniejszych Walnych Zgromadzeń ICC i kontynuować je w obszarach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i kulturowych za pośrednictwem mandatu ICC, które upoważnione zostało do wypowiadania się w kwestiach dotyczących Eskimosów, i Arktyki oraz podejmowania decyzji w tych sprawach;
 • Podziękować obywatelom Nuuk i wszystkim Grenlandczykom za ciepłe przyjęcie i rolę gospodarza 11-tego Walnego Zgromadzenia Okołobiegunowej Rady Eskimosów (Inuit Circumpolar Council);

Aningaasaqarneq oqallisaavoq / Sympozjum ekonomiczne
Foto: Lindsay Terry1 lipca 2010 roku Rada Wykonawcza oraz delegaci przyjęli 54 punktową deklarację w skład której wchodzili:
Stotts Jim, przewodniczący ICC.
Itta Edward, wiceprzewodniczący, Alaska.
Duane Smith, zastępca przewodniczącego, Kanada.
Tatiana Achirgin, wiceprzewodnicząca Czukotka.
Lynge Aqqaluk, wiceprzewodniczący, Grenlandia.
Willie Goodwin Jr., członek Rady, Alaska.
Violet Ford, członek Rady, Kanada.
Elvira Tyunikova, członek Rady, Czukotka.
Carl Christian Olsen, członek Rady, Grenlandia.

Delegaci szczególny nacisk położyli na sprawy związane z równym podziałem zadań na poszczególne kraje, tak aby właściwie rozdzielić środki na nie przeznaczone. Zwrócili również uwagę na potrzebę dalszego uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych takich jak - Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami (Convention on the International Trade of Endangered Species - CITES), Światowej Unii Ochrony Przyrody (World Conservation Union - IUCN), Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (International Whaling Commission - IWC), Północnoatlantyckiej Komisji ssaków morskich (North Atlantic Marine Mammal Commission - NAMMCO) oraz Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization - WTO) w celu możliwości dalszej eksploatacji zasobów morskich, w tym handlu i połowu ssaków morskich. Zaangażować Inuit Circumpolar Council w działania promujące ochronę własności intelektualnej i dziedzictwa kulturowego Eskimosów w takich instytucjach jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization - WIPO). Polecić Inuit Circumpolar Council jako promotora polityki rozwoju gospodarczego współpracującego w oparciu o zasady Deklaracji Praw Ludów Tubylczych ONZ, szczególnie w odniesieniu samostanowienia i podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gospodarczego, wykorzystania gruntów należących do Eskimosów, zasobów morskich i zasobów naturalnych. Zwrócić uwagę na negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności Eskimosów wywołane przez skutki zanieczyszczeń, zmian klimatycznych i decyzji regulacyjnych dotyczących niedźwiedzi polarnych, fok i innych ssaków morskich podejmowanych przez notabli i zaangażować ICC do włączenia kwestii bezpieczeństwa żywności Eskimosów w swoich działaniach na rzecz ochrony zdrowia, żywności, zrównoważonego wykorzystania przyrody, zanieczyszczeń, różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych.

Delegacja Grenlandii
Foto: Carol Simon


Przedstawiliśmy powyżej jedynie kilka wybranych zagadnień spośród 54 punktów przyjętych podczas konferencji. Spotkaniu towarzyszyły także warsztaty, seminaria i pokazy artystyczne. Cała impreza jest natomiast ważnym impulsem dla wszystkich społeczności eskimoskich, że oto po wielu latach marginalizacji przyszedł czas na stworzenie młodemu pokoleniu optymalnych warunków rozwoju.

Na podstawie:
www.inuit.org
www.itk.ca

Opracował: Włodek Rybicki


Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipra

Polskie projekty arktyczne

Mimo, iż tradycja polskich badań Arktyki sięga XVIII wieku, zainteresowania naszych współczesnych badaczy skupiają się przede wszystkim na polu takich dziedzin jak: klimatologia, botanika, glacjologia, geomorfologia, entomologia oraz ichtiologia. Penetracje etnologiczne ludów arktycznych odbywały się niejako z boku i były raczej obserwacjami "przy okazji". Mam tutaj na myśli historię najnowszą oczywiście - wiek XX. Cofając się natomiast wstecz, możemy natomiast pochwalić się bogatą bibliografią dotyczącą ludów syberyjskich, głównie za sprawą zesłańców politycznych konspirujących przeciwko Caratowi.

Podsumowując - polskich projektów dotyczących badań nad ludami Arktyki jest niewiele i jeśli już są, to są one rozproszone po instytucjach naukowych lub prowadzone przez naukowców - pasjonatów tego regionu. Możemy wymienić tu kilka znaczących nazwisk: Jacek Machowski, Marian Adamus, Maria Magdalena Kośko, Piotr Klafkowski i inni - jako reprezentanci nauk humanistycznych rzecz jasna.

Postaramy się zatem skupić w tym miejscu i opisać polskie dokonania i osiągnięcia związane z Północą, szczególnie w kontekście zamieszkałych tam ludów, choć nie tylko.

Zapoznaj się z polskimi projektami
dotyczącymi Arktyki >>Arktyka

Zobacz fascynujący świat lodu na filmach

Arktyka

Wspaniałe zdjęcia, surowość i piękno dzikiej przyrody

Zobacz »